Aanleiding tot het onderzoek

Chathulp is bij uitstek een zeer autismevriendelijke methodiek: een visuele (en vertraagde) vorm van communicatie, een afstand die nabijheid creëert, weinig indringend in de persoonlijke leefomgeving, meer controle over externe prikkels tijdens het gesprek (in vergelijking met een face-to-facegesprek)… Ook al is men het er in wetenschappelijke publicaties over eens dat online hulpverlening een meerwaarde heeft voor personen met autisme, toch was er in Vlaanderen lang geen algemeen uitgebouwde autismespecifieke chathulp. Om aan dit tekort tegemoet te komen, werd in 2019 de Autisme Chat opgestart. Deze chathulp is laagdrempelig en onderscheidt zich van andere kwalitatieve vormen van chathulp door het doorgedreven autismevriendelijke karakter. Dit omdat er rekening gehouden wordt met de denkstijl van personen met autisme (bv. letterlijk taalbegrip, moeite met abstracte taal, detaildenken, rigiditeit, beperkte contextgevoeligheid, moeilijke perspectiefname, enz.). Dit is van cruciaal belang voor een chatgesprek dat rekening houdt met de ondersteuningsnoden van personen met autisme. De Liga Autisme Vlaanderen (www.ligaautismevlaanderen.be) gaat een samenwerking aan met de Universiteit Gent (UGent) en de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) om de werkzaamheid van de Autisme Chat te onderzoeken. Met dit onderzoek willen we evalueren hoe tevreden personen met autisme en hun context zijn met deze vorm van hulpverlening en voor welke thema’s/onderwerpen zij een beroep doen op de Autisme Chat

Wat houdt uw deelname in?

Dankzij het wetenschappelijk onderzoek kunnen we de Autisme Chat evalueren. Voor u als gebruiker/oproeper van de Autisme Chat houdt dit in dat we willen evalueren hoe tevreden u was met het chatgesprek op verschillende domeinen. Daarnaast willen we ook in kaart brengen welke thema’s
of onderwerpen aan bod komen op de Autisme Chat en welke doelgroepen de Autisme Chat voornamelijk gebruiken (bv. ouders van kinderen met ASS, volwassenen met ASS). Om dit te evalueren, wordt zowel aan de gebruiker/oproeper als aan de operator/hulpverlener gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Om het chatgesprek in de diepte te kunnen analyseren, wordt ook het chatgesprek zelf, dat tijdelijk en anoniem wordt bewaard, kwalitatief geanalyseerd (voor de verwerking, zie verder ‘verwerking van gegevens’). Het wetenschappelijk onderzoek heeft betrekking op chatgesprekken die plaatsvinden in de periode 01/01/2022-31/12/2022.

Verwerking van gegevens

Informatie wordt verzameld via vragenlijsten en kwalitatieve analyse van de chatgesprekken. Dit om de relevante informatie te kunnen verzamelen en verwerken. De chatgesprekken worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt en niet voor andere doeleinden. We garanderen dat het verzamelen, verwerken, bewaren en rapporteren van de ingezamelde gegevens volledig vertrouwelijk gebeurt. Deze studie staat onder toezicht van de SociaalMaatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van de KU Leuven. In de vragenlijsten wordt op geen enkel moment gevraagd om identificatiegegevens (zoals naam en adres) in te vullen.

Deelname en beëindiging

Het deelnemen aan de studie gebeurt op vrijwillige basis. U kan dus op elk ogenblik uw deelname aan
de studie stopzetten zonder hiervoor een reden te moeten opgeven. Deze beslissing heeft geen enkel
gevolg voor u.

Kosten

Deelname aan deze studie brengt geen extra kosten en risico’s mee voor deelnemers.

Voordelen

U neemt deel aan een vernieuwend wetenschappelijk onderzoek dat beoogt om een laagdrempelige en autismevriendelijke vorm van chathulp voor personen met autisme en hun context te evalueren. Hiermee draagt u bij aan de verbetering van deze chathulp en de wetenschappelijke onderbouw voor chathulp voor personen met ASS en hun context.

Naam en contactgegevens promotor en onderzoeker(s)

Promotoren
  • Prof. dr. Herbert Roeyers (Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie, Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen; herbert.roeyers@ugent.be; Henri Dunantlaan 2 9000 Gent; 09 264 64 48)
  • Prof. dr. Dieter Baeyens (KU Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,
    Gezins- en Orthopedagogiek (OE); dieter.baeyens@kuleuven.be; Leopold Vanderkelenstraat
    32 – bus 3765 3000 Leuven; +32 16 32 60 68)
Medewerkers onderzoek Liga Autisme Vlaanderen
  • dr. Jo Renty (Coördinator Liga Autisme Vlaanderen; jo@ligaautismevlaanderen.be; Brusselsesteenweg 375 9090 Melle)
  • dr. Chloè Bontinck (Wetenschappelijk medewerker Liga Autisme Vlaanderen; chloe@ligaautismevlaanderen.be; Brusselsesteenweg 375 9090 Melle)