SITUERING

in het Vlaams zorglandschap

Ontstaan

De afgelopen jaren onderging het Vlaams ondersteuningslandschap voor personen met een handicap een ware metamorfose. Onder meer de komst van de persoonsvolgende financiering en de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, heeft grote gevolgen gehad voor de zorgaanbieders in de sector personen met een handicap. Waar zorgaanbieders in het verleden erkend waren voor welbepaalde doelgroepen en handicaps, laat de huidige beleidscontext toe dat organisaties hun zorg verbreden naar andere doelgroepen. Hierdoor komt de keuze voor een specialistische benadering van specifieke doelgroepen onder druk te staan.

Naast deze ingrijpende veranderingen in de sector personen met een handicap, winnen ook sectoroverschrijdende netwerkgebonden initiatieven, binnen Integrale Jeugdhulp, meer en meer aan belang. Het onderscheid tussen (voorheen aparte) sectoren vervaagt steeds sneller, wat opnieuw een impact heeft op de doelgroepspecifieke expertise van organisaties.

Toch blijven wij ervan overtuigd dat specifieke expertise bij het begeleiden van personen met autisme van groot belang is om kwaliteitsvolle ondersteuning te kunnen garanderen. Ook al heeft de term autisme de afgelopen decennia sterk aan bekendheid gewonnen, toch blijft autisme een complexe, zeer ingrijpende en vaak mis begrepen problematiek.

De provinciale RTH-diensten voor autisme (Het Raster vzw, Tanderuis vzw, Wegwijs en vzw Victor) kiezen ervoor om ook in een gewijzigd zorglandschap te blijven inzetten op een gespecialiseerde ondersteuning van mensen met autisme. Tegen de achtergrond van de geschetste evoluties, werd eind 2017 de samenwerking van deze 4 diensten naar een hoger niveau getild. Onder de vlag van de ‘Liga Autisme Vlaanderen’ wordt de specifieke deskundigheid inzake begeleiding van mensen met autisme in Vlaanderen verzekerd en verder uitgebouwd. We scharen ons dan ook resoluut achter de doelstellingen van het ‘Vlaams actieplan autisme’ dat de participatiekansen van mensen met autisme wil verhogen en de kwaliteit van leven van mensen met autisme en hun omgeving wil verbeteren.

 

Missie en visie

De missie/visie van de Liga Autisme Vlaanderen kan worden samengevat met volgende 3 kernbegrippen: autismespecifiek, Vlaanderenbreed en professionele hulpverlening.

s_ligaAutismeVlaanderen06

01.

Autismespecifiek

Vanuit de Liga Autisme Vlaanderen zijn we niet bereid onze autismespecifieke werking op te geven, ook al maakt de regelgeving dit mogelijk. Hiermee varen we in tegen een maatschappelijke stroom. Dit is geen vanzelfsprekende keuze, maar we zijn ervan overtuigd dat we hierdoor de beste garantie kunnen blijven bieden op kwaliteitsvolle hulpverlening, in het belang van de personen met autisme en hun netwerk.

Autisme is een handicap met vele gezichten. Kennis en inzicht in het autistisch denken zijn belangrijk om deze kinderen en volwassenen te kunnen laten groeien en hun netwerk goed te ondersteunen. Helaas is het een handicap waarbij het belang hiervan onderschat wordt. Autisme is vaak niet meteen zichtbaar, omdat het zich op heel verschillende manieren uit. Inzicht in het autistisch denken zal de omgeving sterken om een autismevriendelijk klimaat te scheppen, waardoor het kind of de volwassene volwaardige kansen krijgt om zich ten volle te kunnen ontplooien.

De thuisbegeleidingsdiensten autisme hebben reeds meer dan 30 jaar expertise opgebouwd rond het werken op een dubbel spoor, namelijk het aanpassen van de omgeving enerzijds en het aanleren van vaardigheden bij personen met autisme anderzijds. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend om deze opgebouwde specifieke deskundigheid te behouden en hier in de toekomst blijvend op in te zetten.

02.

Vlaanderenbreed

Met de Liga Autisme Vlaanderen willen de thuisbegeleidingsdiensten voor autisme de krachten bundelen om concrete projecten te realiseren op Vlaams niveau. Het gaat enerzijds om ondersteunende projecten, die de interne werking van elke provinciale thuisbegeleidingsdiensten versterken (bv. online platform voor interne kennisdeling, aanstelling van een wetenschappelijk medewerker…). Anderzijds worden ook vernieuwende projecten gerealiseerd. Het gaat hierbij om projecten die innovatief zijn en omwille van workload niet haalbaar zijn voor één organisatie (bv. Autisme Chat, zomerkampen, brusvalies…).

Naast de realisatie van concrete projecten geeft de Liga Autisme Vlaanderen de thuisbegeleidingsdiensten autisme een stem in Vlaanderen op vlak van professionele autismespecifieke hulpverlening. We willen ons graag engageren om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het realiseren van verschillende actiepunten uit het Vlaams Actieplan Autisme. Aangezien de zorg voor mensen met een beperking Vlaams georganiseerd is en de overheid zich met nieuwe initiatieven en met bijkomende middelen meer en meer op Vlaams niveau richt, willen de thuisbegeleidingsdiensten autisme ook in dit opzicht hun krachten bundelen.

03.

Professionele hulpverlening

Vlaanderen kent al jarenlang een aantal zeer kwaliteitsvol uitgebouwde organisaties in verband met autisme. We denken hierbij aan de Vlaamse Vereniging Autisme, Sterkmakers in Autisme, Autisme Centraal en Participate! Autisme. Aanvullend aan deze organisaties, bundelt de Liga Autisme Vlaanderen krachten vanuit de professionele zorgsector.

De projecten die door de Liga worden uitgebouwd ontstaan altijd vanuit reële noden in het Vlaamse ondersteuningslandschap én sluiten aan bij nieuwe evoluties in de sector (cfr. infra, Projecten). Voor afzonderlijke organisaties is het een huzarenstukje om in huidige tijden van grote werkdruk zo’n projecten gestalte te geven. Via de Liga kunnen deze innovatieve projecten centraal gecoördineerd, en dus haalbaar, worden.