Waar staan wij voor?

De Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme werken al jaren zeer intensief en goed samen. Door de krachten te bundelen in de Liga Autisme Vlaanderen zijn de thuisbegeleidingsdiensten in staat de professionele ondersteuning van personen met autisme en hun context verder te versterken en de efficiëntie van de afzonderlijke diensten verhogen. De oprichting van de Liga Autisme Vlaanderen geeft de provinciale thuisbegeleidingsdiensten eveneens een grotere Vlaamse zichtbaarheid en impact.

Situering

Het zorglandschap in Vlaanderen is de afgelopen jaren sterk veranderd. De strategische doelstellingen in de nota Perspectief 2020 – Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap werden de afgelopen jaren stelselmatig geïmplementeerd. Hiermee werd een resoluut veranderingstraject ingezet in de sector ‘personen met een handicap’, wat onmiskenbaar zijn gevolgen had op de positionering en profilering van aanbieders in de sector.

Wat betreft de thuisbegeleidingsdiensten bracht deze transitie een quasi volledige inkanteling in de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening met zich mee, wat betekent dat het begeleidingstraject zich situeert voor de toegangspoort en bestaat uit een weinig intensieve vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf. Het wetgevend kader voor de thuisbegeleidingsdiensten dreigde in 2016 zonder meer te worden vervangen door die van de ‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp’, waardoor de werkdruk zou stijgen en zelfs een deel van de erkenning zou verloren gaan. Echter, dankzij een goede en intensieve samenwerking van de thuisbegeleidingsdiensten, is men er toen in geslaagd de eigenheid van thuisbegeleiding in de verf te zetten en tot een compromis te komen wat betreft onze subsidiëring.

Naast de hertekening van onder meer het subsidiekader voor organisaties en de komst van de persoonsvolgende financiering, had het Perspectiefplan 2020 als doel om het sociaal ondernemerschap van organisaties te bevorderen. Dit bracht nieuwe opportuniteiten met zich mee voor organisaties die nauwer wensen samen te werken. De regels omtrent personeelsinzet werden versoepeld, waardoor nieuwe kansen tot samenwerking en netwerking gecreëerd werden. Het is mede dankzij deze incentive dat de Liga Autisme Vlaanderen zijn ontstaansgrond heeft en de thuisbegeleidingsdiensten autisme vlot personeelsmiddelen kunnen poolen om de Liga te laten coördineren.

Naast het Perspectiefplan 2020 bracht ook de nieuwe beleidsstructuur voor Integrale Jeugdhulp [link] met zich mee dat de positie van de sectoren onderling hertekend werd. Ook voor de thuisbegeleidingsdiensten is dit voelbaar in de dagdagelijkse praktijk en heeft dit implicaties naar aanmeldingsbeleid, uitbreiding van capaciteit, participatie in intersectorale overlegstructuren e.d.

Naast deze twee beleidsontwikkelingen, waarin de aandacht voor het belang van een handicapspecifieke benadering naar de achtergrond dreigt te schuiven, lanceerde Minister Vandeurzen begin 2017 het Vlaams Actieplan Autisme. Hierin werden participatieproblemen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in kaart gebracht, alsook oplossingen en beleidsaanbevelingen geformuleerd. De thuisbegeleidingsdiensten autisme scharen zich ten volle achter dit Actieplan en wensen met de Liga Autisme Vlaanderen hier mee hun schouders onder te zetten.