ALGEMENE PRIVACYVERKLARING 

Indien je in contact komt met de Liga Autisme Vlaanderen verwerken wij mogelijks jouw persoonsgegevens. We willen je dan ook via deze algemene toelichting informeren over de verwerking van persoonsgegevens bij de Liga Autisme Vlaanderen. We houden ons namelijk ten allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving en vinden jouw privacy uiterst belangrijk. We willen je dan ook zo goed, helder en transparant mogelijk informeren en controle geven over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Het spreekt voor zich dat wij heel voorzichtig omgaan met deze gegevens en ze op een veilige en respectvolle manier beheren. 

Als je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens? 

Onder verwerking van gegevens verstaan wij het verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, raadplegen, gebruiken, ter beschikking stellen van derden (zie verder) en wissen van gegevens. De Liga Autisme Vlaanderen verwerkt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze projecten en onze algemene werking. 

– Om u goed te kunnen informeren.
– Om u kwaliteitsvolle zorg te kunnen garanderen wanneer u een beroep doet op 

ondersteuning vanuit één van onze projecten (bv. vakantiekamp).
– Om gegevens te genereren over de interne werking en om deze te kunnen evalueren. 

Alle persoonsgegevens worden zowel digitaal als schriftelijk beveiligd beheerd door de Liga Autisme Vlaanderen en zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers. Zij mogen deze gegevens enkel verwerken in het kader van onze dienstverlening. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Onder persoonsgegevens verstaan wij de gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die ons door de gebruiker zelf werd gegeven of die wij via een betrokken partij hebben ontvangen. De Liga Autisme Vlaanderen verwerkt in functie van haar dienstverlening zowel basis persoonsgegevens (zoals jouw identificatie- en contactgegevens) maar ook bijzondere categorieën persoonsgegevens die aan autisme gerelateerd zijn. We verbinden ons ertoe dit te beperken tot wat strikt noodzakelijk is. 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? 

De Liga Autisme Vlaanderen deelt jouw persoonsgegevens in bepaalde situaties mee aan derde partijen. Dit is enkel het geval wanneer diensten met ons samenwerken in functie van ons aanbod (bv. onze partnerorganisaties voor de vakantiekampen). 

We geven je contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden. 

Hoe lang bewaren we je gegevens? 

Wij verbinden ons ertoe gevoelige persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. De concrete bewaartermijn is afhankelijk van de situatie waarvoor de persoonsgegevens werden opgevraagd. De identificatiegegevens worden zonder einddatum bewaard. 

Indien je in contact komt met de Liga Autisme Vlaanderen verwerken wij mogelijks jouw persoonsgegevens. We willen je dan ook via deze algemene toelichting informeren over de verwerking van persoonsgegevens bij de Liga Autisme Vlaanderen. We houden ons namelijk ten allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving en vinden jouw privacy uiterst belangrijk. We willen je dan ook zo goed, helder en transparant mogelijk informeren en controle geven over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Het spreekt voor zich dat wij heel voorzichtig omgaan met deze gegevens 

en ze op een veilige en respectvolle manier beheren. 

Hoe beveiligen we je gegevens? 

De Liga Autisme Vlaanderen stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van jouw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. Alle persoonsgegevens worden veilig beheerd door de Liga Autisme Vlaanderen. Ze zijn enkel toegankelijk voor de daarvoor bevoegde medewerkers die deze gegevens enkel mogen verwerken in het kader van onze dienstverlening. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt de Liga Autisme Vlaanderen jou volgens de wettelijk voorziene voorwaarden. 

Wat zijn jouw rechten? 

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, spreek dan in eerste instantie de ligamedewerker met wie je contact had aan, of neem contact op met de coördinator, Jo Renty, op info@ligaautismevlaanderen.be of telefonisch op 0492 23 41 46. 

Weet dat je ons op eenvoudig verzoek kan vragen een kopie van jouw persoonsgegevens te ontvangen. Verder kan je jouw persoonsgegevens laten verbeteren, aanvullen of laten verwijderen indien ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Deze verzoeken mag je richten aan de ligamedewerker met wie je contact had of de coördinator. 

Bij klachten kan je steeds contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming. Dit is een onafhankelijke externe partij (Infosentry) die ons inzake privacy adviseert en controleert. Zij zullen deze klacht behandelen en hierover terugkoppelen naar jou en ons als organisatie. Zo zorgen we ervoor dat ons privacybeleid nog beter wordt. Ben je van oordeel dat de Liga Autisme Vlaanderen je geen afdoende antwoord heeft bezorgd, weet dat je dan nog steeds het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacy commissie). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. 

Onze contactgegevens, die van onze Functionaris voor gegevensbescherming en die van de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Verzoeken, vragen of opmerkingen: Liga Autisme Vlaanderen
t.a.v. Jo Renty
Brusselsesteenweg 375 – 9090 Melle T: 0492 23 41 46 

E: info@ligaautismevlaanderen.be 

Klachten (eerste instantie):
Infosentry NV
t.a.v. Privacy Tanderuis
Provinciale Steenweg 39 – 2627 Schelle E: tanderuis@infosentry.be 

Klachten (tweede instantie): Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel T: +32 (0)2 274 48 00 

E: commission@privacycommission.be