Situering

De diverse thuisbegeleidingsdiensten autisme hebben in het verleden elk afzonderlijk een traject afgelegd in het ontwikkelen van groepscursussen en outreachpakketten om autismespecifieke kennis door te geven. Een centrale bundeling van deze documenten zou een enorme efficiëntiewinst opleveren voor alle medewerkers die deze begeleidings- en outreachopdrachten op zich nemen in de diverse diensten.

Vanuit de Liga Autisme Vlaanderen wordt aan de medewerkers van de thuisbegeleidingsdiensten autisme via een beveiligd webportaal de mogelijkheid geboden om het gemeenschappelijk autisme platform tSCHAP te raadplegen en relevante materialen te downloaden. Desgewenst kunnen zijn op hun beurt de materialen aanvullen en aanpassen aan hun doelpubliek.

De Liga Autisme Vlaanderen vindt het ook belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste inzichten rond autisme en andere relevante thema’s op wetenschappelijk vlak. Hiervoor werken wij samen met een wetenschappelijk medewerker die dit opvolgt en dit onder meer via het gemeenschappelijk autisme platform tSCHAP doorgeeft aan de medewerkers van de thuisbegeleidingsdiensten autisme.

Wat is outreach?

Sinds 2013 is er een wetgevend kader dat het mogelijk maakt om binnen de erkenning via outreach de opgebouwde autismespecifieke kennis door te geven aan iedereen die deskundiger wil worden in het omgaan met personen met autisme. Heel wat personen en organisaties ervaren een behoefte aan ondersteuning in het omgaan met personen met autisme; hierbij denken we aan diensten voor algemeen welzijn, onderwijsinstellingen, vrijetijdsorganisaties, werkgevers, mantelzorgers, andere VAPH-diensten, thuiszorgdiensten, enz. Door in te zetten op het autismevriendelijker maken van de maatschappelijke context, zijn we ervan overtuigd een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de inclusie en volwaardige participatie van personen met autisme.

Heb je interesse in outreach?

Indien je vanuit jouw organisatie ook vragende partij bent om verder op weg gezet te worden bij het afstemmen van je ondersteuningsaanpak op de vragen en behoeften van personen met autisme, dan kan je contact opnemen met één van onderstaande diensten. Zij zullen je informeren over de voorwaarden en de concrete procedure in verband met hun outreachaanbod.