PROJECTEN

in het Vlaams zorglandschap

De afgelopen jaren is de organisatie van het Vlaamse ondersteuningslandschap sterk veranderd (cfr. Perspectiefplan 2020, Nieuwe beleidsstructuur Integrale Jeugdhulp). Dit heeft grote gevolgen voor de zorgaanbieders in de sector personen met een handicap. We stellen enerzijds vast dat schaalvergroting en netwerkgebonden initiatieven meer en meer aan belang winnen. Hierdoor krijgen veel organisaties een grotere slagkracht in de sector. Anderzijds dreigt hierdoor de eigenheid van een kleine organisatie en het belang van handicapspecifieke expertise verloren te gaan. De huidige beleidscontext zet organisaties ertoe aan om hun zorg te verbreden naar andere doelgroepen, wat helaas ook vaak dreigt uit te monden in een verarming van de zorg …

Naast deze beleidsontwikkelingen lanceerde Minister Vandeurzen begin 2017 het Vlaams Actieplan Autisme. Hierin worden participatieproblemen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in kaart gebracht, alsook oplossingen en beleidsaanbevelingen geformuleerd. De Liga Autisme Vlaanderen schaart zich ten volle achter dit Actieplan en wenst hier mee haar schouders onder te zetten.

De missie/visie van de Liga Autisme Vlaanderen kan worden samengevat met volgende 3 kernbegrippen: autismespecifiek, Vlaams en professionele hulpverlening.

s_ligaAutismeVlaanderen06

01.

Autismespecifiek

Vanuit de Liga Autisme Vlaanderen zijn we niet bereid onze autismespecifieke werking op te geven, ook al maakt de regelgeving dit mogelijk. Hiermee varen we in tegen een maatschappelijke stroom. Dit is geen vanzelfsprekende keuze, maar we zijn ervan overtuigd dat we hierdoor de beste garantie kunnen blijven bieden op kwaliteitsvolle hulpverlening, in het belang van de personen met autisme en hun netwerk.

Autisme is een handicap met vele gezichten. Kennis en inzicht in het autistisch denken zijn belangrijk om deze kinderen en volwassenen te kunnen laten groeien en hun netwerk goed te ondersteunen. Helaas is het een handicap waarbij het belang hiervan onderschat wordt. Autisme is vaak niet meteen zichtbaar, omdat het zich op heel verschillende manieren uit. Inzicht in het autistisch denken zal de omgeving sterken om een autismevriendelijk klimaat te scheppen, waardoor het kind of de volwassene volwaardige kansen krijgt om zich ten volle te kunnen ontplooien.

De thuisbegeleidingsdiensten autisme hebben reeds meer dan 30 jaar expertise opgebouwd rond het werken op een dubbel spoor, namelijk het aanpassen van de omgeving enerzijds en het aanleren van vaardigheden bij personen met autisme anderzijds. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend om deze opgebouwde specifieke deskundigheid te behouden en hier in de toekomst blijvend op in te zetten.

02.

Vlaams

Met de Liga willen we concrete projecten gestalte geven op Vlaams niveau. Het gaat enerzijds om ondersteunende initiatieven, die de werking van de aparte thuisbegeleidingsdiensten versterken, zoals het creëren van een platform voor inhoudelijke uitwisseling rond bestaande projecten. Anderzijds worden met de Liga ook nieuwe initiatieven genomen. Het gaat hierbij om projecten die vernieuwend zijn in de sector en omwille van workload niet haalbaar zijn voor één organisatie (bv. Autisme Chat, zomerkampen, …).

Naast de uitbouw van concrete projecten geeft de Liga Autisme Vlaanderen de thuisbegeleidingsdiensten autisme een stem in Vlaanderen op vlak van professionele autismespecifieke hulpverlening. We willen ons dan ook engageren om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het realiseren van verschillende actiepunten uit het Vlaams Autismeplan van Minister Vandeurzen.

03.

Professionele hulpverlening

Vlaanderen kent al jarenlang een aantal zeer kwaliteitsvol uitgebouwde organisaties in verband met autisme. We denken hierbij aan de Vlaamse Vereniging Autisme, Autisme Centraal en Participate! Autisme. Aanvullend aan deze organisaties, bundelt de Liga Autisme Vlaanderen krachten vanuit de professionele zorgsector.

De projecten die door de Liga worden uitgebouwd ontstaan altijd vanuit reële noden in het Vlaamse ondersteuningslandschap én sluiten aan bij nieuwe evoluties in de sector (cfr. infra, Projecten). Voor afzonderlijke organisaties is het een huzarenstukje om in huidige tijden van grote werkdruk zo’n projecten gestalte te geven. Via de Liga kunnen deze innovatieve projecten centraal gecoördineerd, en dus haalbaar, worden.